I. Amaç

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin izleyeceği stratejiler konusunda görüş ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uzman kişilerden oluşan bir uluslararası Danışma Kurulu oluşturulması.

II. Görevleri

1. Bienalin iki yılda bir değişen küratörünün seçimi için önerilerde bulunmak,
2. Belirli periyodlarda düzenlenen danışma kurulu toplantılarına katılıp seçilen küratörün ve Bienal Direktörü’nün rapor ettiği gelişmeler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
3. Bienal ile ilgili stratejilere (mekân belirleme, özel etkinlikler vb.) yönelik katkıda bulunacak öneri ve yorumlar getirmek,
4. Bienalin tanıtım ve pazarlamasına katkıda bulunacak öneri ve yorumlar getirmektir.

III. Oluşum

1. İstanbul Bienali Danışma Kurulu görsel sanatlar konusunda farklı alanlarda (sanatçı, akademisyen, küratör, sanat eleştirmeni vb.) uzmanlığı bulunan iki üye ve üç uluslararası danışman olmak üzere beş üyeden oluşur. Üye sayısı gerekli görüldüğünde artırılabilir.
2. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı, İKSV Genel Müdürü ve Bienal Direktörü, Danışma Kurulu’nun doğal üyeleridir.
3. Danışma Kurulu üyeleri, Bienal Direktörü tarafından, İKSV Genel Müdürü ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşülerek belirlenir.
4. Danışma Kurulu üyeleri iki edisyondan fazla görev yapamaz.

IV: Çalışma Yöntemi

1. İstanbul Bienali Danışma Kurulu yılda iki defa, İKSV Merkezi’nde toplanır. Toplantı tarihleri Bienal Yönetimi tarafından belirlenir. İKSV gerekli gördüğü takdirde ek toplantı talep edebilir.
2. Kurul çalışmalarına mazeretsiz olarak üst üste iki defa katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
3. Danışma Kurulu kararları oyçokluğu ile alınır.
4. Danışma Kurulu, toplantı sonucunda üç küratör adayına (1. aday, 2. aday ve 3. aday olarak önceliklendirerek) karar verir ve İKSV yönetimine önerir. İKSV yönetimi bu üç adaydan birine karar verir ve İstanbul Bienali Küratörü olarak görevlendirir. Danışma Kurulu kararları öneri niteliğinde olup İKSV yönetiminin onayıyla kesinlik kazanır. Onay gerçekleşmeden küratörle ilgili duyuru yapılamaz ve seçilen küratör bilgilendirilemez. Gerekli görülürse Danışma Kurulu tekrar toplantıya davet edilir.
5. İKSV, belirlenen üç aday dışında herhangi bir kişiyi İstanbul Bienali Küratörü olarak atayamaz.
6. Danışma Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca (Danışma Kurulu üyeliğinden istifa etseler bile o seneki küratör seçimi sürecinin sonuna kadar) küratörlük teklifi yapılamaz.
7. Danışma Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez ancak İstanbul dışından gelecek üyelerin yol ücretleri İKSV tarafından karşılanır.
8. Toplantı gündemleri Bienal yönetimi tarafından toplantı öncesinde hazırlanıp üyelere gönderilir. Toplantı notları, Bienal yönetimi tarafından toplantı sonrasında üyelere gönderilir.
9. Danışma Kurulu üyeleri, e-posta yoluyla Bienal ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirilir. Toplantı haricinde acil bilgilendirme gereken durumlarda Danışma Kurulu’na sıklıkla bilgi aktarılabilir ve fikirlerine başvurulabilir.

Yukarı
madebycat ®